00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Vilnius University

لیست رشته‌ Vilnius University

 • رشته International Project Management _ English
 • رشته International Communication _ English
 • رشته Finance _ English
 • رشته International Business Management and Economics _ English
 • رشته Marketing and Integrated Communication _ English
 • رشته Quality Management _ English
 • رشته Eastern European and Russian Studies _ English
 • رشته Art Management _ English
 • رشته Business Informatics _ English
 • رشته International and European Union Law _ English
 • رشته Computer Modeling _ English
 • رشته Econometrics _ English
 • رشته Financial and Actuarial Mathematics _ English
 • رشته English studies (Literature, Linguistics, Culture) _ English
 • رشته Chemistry of Nanomaterials _ English
 • رشته Geology _ English
 • رشته Systems Biology _ English
 • رشته Cartography _ English
 • رشته Semiconductor Science and Technology _ English
 • رشته Media Linguistics _ English
 • رشته Philology _ English
 • رشته Philology _ English
 • رشته History _ English
 • رشته Ethnology _ English
 • رشته Law _ English
 • رشته Political Sciences _ English
 • رشته Management _ English
 • رشته Economics _ English
 • رشته Sociology _ English
 • رشته Psychology _ English
 • رشته Education _ English
 • رشته Communication and information _ English
 • رشته Mathematics _ English
 • رشته Physics _ English
 • رشته Chemistry _ English
 • رشته Biochemistry _ English
 • رشته Geology _ English
 • رشته Informatics _ English
 • رشته Physical Geography _ English
 • رشته Biology _ English
 • رشته Biophysics _ English
 • رشته Ecology and Environmental Sciences _ English
 • رشته Doctor of Medicine MD _ English
 • رشته Odontology_ Doctor of Dental Medicine _ English
 • رشته Public Health _ English
 • رشته Substance Engineering _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Chemical Engineering _ English
 • رشته Management and Business Administration _ English
 • رشته International Business _ English
 • رشته English and Russian Languages _ English
 • رشته Light Engineering _ English
 • رشته Doctor of Medicine MD _ English
 • رشته Doctor of Dental Medicine _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Vilnius University

نظرات


عضویت در خبرنامه