00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Vilnius Technical University

لیست رشته‌ Vilnius Technical University

 • رشته Aerospace Engineering _ English
 • رشته Electrical Engineering _ English
 • رشته Management _ English
 • رشته Energy Engineering _ English
 • رشته Civil Engineering _ English
 • رشته Civil Architecture
 • رشته Production and Manufacturing Engineering _ English
 • رشته History and Theory of Arts _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Mechanical Engineering _ English
 • رشته Civil Engineering _ English
 • رشته Building Technology _ English
 • رشته Management _ English
 • رشته Transport Engineering _ English
 • رشته Economics _ English
 • رشته Finance _ English
 • رشته Informatics _ English
 • رشته Mathematics _ English
 • رشته Computer Engineering
 • رشته Civil Architecture
 • رشته Economics _ English
 • رشته Finance _ English
 • رشته Communication and information _ English
 • رشته Management _ English
 • رشته Business Management _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته Electrical Engineering _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته Energy Engineering _ English
 • رشته Production and Manufacturing Engineering _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Mechanical Engineering _ English
 • رشته Transport Engineering _ English
 • رشته Civil Engineering _ English
 • رشته Building Technology _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Vilnius Technical University

نظرات


عضویت در خبرنامه