00982188946270

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Vytautas Magnus University

لیست رشته‌ Vytautas Magnus University

 • رشته Finance _ English
 • رشته Economics _ English
 • رشته International Business Management and Economics _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته Ecology and Environmental Sciences _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته International Business _ English
 • رشته Education _ English
 • رشته Social Work _ English
 • رشته Performing Arts _ English
 • رشته Music Production _ English
 • رشته Biology _ English
 • رشته Biotechnology _ English
 • رشته Ecology and Environmental Sciences _ English
 • رشته Political Sciences _ English
 • رشته Social Work _ English
 • رشته Informatics Engineering _ English
 • رشته Mathematics _ English

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Vytautas Magnus University

نظرات


عضویت در خبرنامه