00989122040617

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Ondokuz Mayis University

لیست رشته‌ Ondokuz Mayis University

دانشجوی محترم ، چنانچه آمادگی اخذ پذیرش از دانشگاه و کشور مورد نظر را دارید لطفا نسبت به تکمیل فرم درخواست پذیرش اقدام نمایید.
فرم درخواست پذیرش

نظرات شما در مورد دانشگاه Ondokuz Mayis University

نظرات


عضویت در خبرنامه