00989122040617

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Georgia_UTAIC


شیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی
شیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

ادامه مطالب


فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع دکتری تخصصی(PhD) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع دکتری تخصصی(PhD) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت دردوره ی تحصيلات تکميلي و به استناد به مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170 مورخ 27/07/1401 و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401با هدف پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان بین الملل و توسعه پژوهش، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دکترى تخصصى(PhD) براي نیمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالب


فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران براساس مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در دورهاي تحصيلات تکميلي و به استناد مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170 مورخ 27/07/1401 و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401با هدف پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان بین الملل و توسعه پژوهش، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد براي نیمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالب


عضویت در خبرنامه