00989362040647

عضویت در خبرنامه

مشاوره پذیرش تحصیلی

Georgia_UTGIC

پردیس بین الملل دانشگاه تهران در گرجستان - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
پردیس بین الملل دانشگاه تهران در گرجستان - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی PhD برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

پردیس بین الملل دانشگاه تهران در گرجستان براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در دوره های تحصيلات تکميلي و به استناد به مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170 مورخ 27/07/1401، مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401و مصوبه هیات امنای دانشگاه مورخ 10/12/1401 و با هدف نیل به اهداف بین المللی سازی دانشگاه تهران و پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دکترى تخصصى(PhD) براي نیمسال اول سال تحصيلي 1402-1403 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالب


پردیس بین الملل دانشگاه تهران در گرجستان - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402
پردیس بین الملل دانشگاه تهران در گرجستان - فراخوان پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد برای نیمسال اول سال تحصیلی 1403-1402

پردیس بین الملل دانشگاه تهران درگرجستان براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در دوره های تحصيلات تکميلي و به استناد به مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170 مورخ 27/07/1401، مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401و مصوبه هیات امنای دانشگاه مورخ 10/12/1401 و با هدف نیل به اهداف بین المللی سازی دانشگاه تهران و پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد براي نیمسال اول سال تحصيلي 1402-1403 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالبشیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی
شیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

شیوه نامه آزمون بسندگی زبان خارجی برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی

ادامه مطالب


فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع دکتری تخصصی(PhD) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع دکتری تخصصی(PhD) در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران- شعبه گرجستان براساس مجوز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت دردوره ی تحصيلات تکميلي و به استناد به مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170 مورخ 27/07/1401 و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401با هدف پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان بین الملل و توسعه پژوهش، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دکترى تخصصى(PhD) براي نیمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالب


فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401
فراخوان پذیرش دانشجوی بین الملل در مقطع کارشناسی ارشد در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401

پرديس بين المللي ارس دانشگاه تهران-شعبه گرجستان براساس مجوز وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري در چارچوب برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي سند چشم انداز بيست ساله، سياست هاي نظام آموزشي عالي کشور و هم چنين برنامه هاي استراتژيک دانشگاه در زمينه گسترش فعاليت در دورهاي تحصيلات تکميلي و به استناد مصوبه شورای بین الملل دانشگاه تهران به شماره 201529/170مورخ 27/07/1401و مصوبه هیات رئیسه دانشگاه تهران مورخ 12/10/1401با هدف پاسخگويي به تقاضاي دانشجویان بین الملل و توسعه پژوهش، از ميان داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع کارشناسی ارشد براي نیمسال دوم سال تحصيلي 1402-1401 دانشجــو مي پذيرد.

ادامه مطالب


عضویت در خبرنامه